Mapa strony
Ciekawe linki

CZYSTA ENERGIA - KOMPLEKSOWY PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH W FIRMACH Z BRANŻ OZE

 

Projekt "Czysta energia - kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż Odnawialnych Źródeł Energii" realizowany jest w partnerstwie przez Izbę Gospodarczą w Grudziądzu oraz Fundację Inicjatyw Społecznych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt trwa od 1 października 2011 r. do 31 stycznia 2013r.

Celem projektu jest nabycie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży OZE deficytowych kompetencji pozwalających im kształcić uczniów zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy i regionalnych pracodawców.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcący w zawodach bezpośrednio lub pośrednio związanych z OZE z 5 województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. w projekcie weźmie udział także 25 firm, które zajmują się m.in. budową ogniw słonecznych bądź instalcji ogrzewania geotermalnego, budową urządzeń wykorzystywanych w branży OZE.

Działania podejmowane w projekcie to szkolenia dla nauczycieli w zrekrutowanych firmach oraz 2-utygodniowe praktyki. Założono także wydanie publikacji upowszechniającej wypracowane w ramach projektu rezultaty.

Źródło: http://www.czysta-energia.info/

 

UNIWERSYTET OZE W EŁKU

 

W dniach 22 – 24 maja 2012 r. pracownicy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. przeprowadzili cykl szkoleń w ramach projektu „Uniwersytet OZE” realizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, projekt dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pierwszego dnia (22 maja) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyły się szkolenia skierowane do nauczycieli Szkół Podstawowych oraz opiekunów Przedszkoli, których placówki potwierdziły chęć udziału w projekcie. W zajęciach przygotowanych przez pracowników WMAE Sp. z o.o. wzięło udział 20 pedagogów. Szkolenia miały na celu przygotowanie kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkołach oraz przedszkolach. Musimy bowiem pamiętać, że zmiana świadomości i postaw społecznych jest możliwa tylko dzięki odpowiedniej edukacji już od najmłodszych lat.

W kolejnych dniach (23, 24 maja) odbyły się szkolenia dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli w Ełku wybranych do udziału w projekcie. Łącznie w ciągu dwóch dni w zajęciach udział wzięło 90 przedszkolaków oraz 90 uczniów Szkół Podstawowych.Pracownicy Agencji opowiedzieli o odnawialnych źródłach energii, o słońcu, wietrze, wodzie oraz biomasie. Dzięki zabawkom solarnym dzieci miały okazję zobaczyć w jaki sposób możemy wykorzystać energię słoneczną np. do wytworzenia prądu elektrycznego i podgrzania wody w mieszkaniach. Poznały substraty jakie są wykorzystywane w biogazowniach oraz rodzaje biomasy, która jest w stanie zastąpić węgiel (słoma, zrębki, trociny). Na końcu omówiona została energia wiatru oraz energia wody.

Szkolenia tego typu mają przede wszystkim na celu przekonać wszystkich, że energetyka odnawialna jest świetną alternatywą dla tej konwencjonalnej, ponieważ pozwala pogodzić rozwój cywilizacyjny z ochroną środowiska naturalnego.

GALERIA ZDJĘĆ

 PROMOBIO

 

17 maja 2012 r. z inicjatywy Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. odbyły się warsztaty poświęcone promocji regionalnych inicjatyw bioenergetycznych. Było to pierwsze spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu PromoBio. Warsztaty odbyły się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Projekt PromoBio realizowany jest w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa. Celem PromoBio jest promocja energetycznego wykorzystania biomasy oraz wsparcie opracowania i wdrożenia lokalnych/regionalnych programów bioenergetycznych (z uwzględnieniem biomasy z lasu) w trzech krajach europejskich: Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Koordynatorem projektu po stronie Polskiej jest właśnie KAPE, która w ramach współpracy z regionem warmińsko-mazurskim do pomocy przy projekcie zaangażowała również WMAE Sp. z o.o.

Z Warmii i Mazur do projektu przystąpiły się dwa samorządy powiatowe: Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Ostródzie.  

 

EDUKACJA ENERGETYCZNA DLA NAJMŁODSZYCH

   Zagadnienia związane z odnawialnymi  źródłami energii nie są tematem szeroko znanym czy łatwym, dlatego niezwykle ważna jest edukacja w tym zakresie. Dostarczanie wiedzy i informacji o OZE sprawia, że rośnie zainteresowanie wykorzystaniem źródeł ekoenergetycznych.  Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z  o.o. przygotowała  projekt edukacyjny dla dzieci na temat OZE, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

    Mimo, iż projekt skierowany był do szkół podstawowych, podjęto decyzje by pilotażowe zajęcia przeprowadzić również w grupie przedszkolnej, by słońce, woda, wiatr i biomasa były kojarzone jako źródła energii już przez dzieci w wieku 5-6 lat. W związku z tym 16 listopada 2010 r. w siedzibie WMAE Sp. z o.o. odbyła się lekcja pokazowa dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie. Podczas gier i zabaw 20 dzieci poznało 4 nowe „dobre” źródła energii oraz w praktyce – za pomocą gadżetów i zestawów demonstracyjnych -  zobaczyło działanie energii słonecznej i wiatrowej.

    Były to pierwsze lecz nie ostatnie zajęcia z dziećmi, sukces jakim okazało się to spotkanie spowodował, iż WMAE myśli już o kolejnym projekcie edukacyjnym skierowanym wyłącznie do przedszkoli z naszego regionu.

 

 

Zielone lekcje w szkołach

                                                                                                                                  


       16 sierpnia 2010 r. Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Zielone lekcje – zajęcia edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej i możliwości wykorzystania OZE dla uczniów szkół podstawowych”. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp.z o.o. Dofinansowanie projektu wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

       Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym w obszarze ochrony środowiska, podejmującym szczegółowo kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Projekt skierowany jest do uczniów klas 6 i 5 szkół podstawowych. Celem prowadzonych zajęć będzie przekazanie uczniom podstawowych zasad oszczędzania energii we własnym domu i w szkole, a tym samym nauka prawidłowych nawyków związanych z oszczędzaniem energii we własnym otoczeniu. Edukacja dzieci przyczyni się w sposób pośredni do propagowania idei zielonej energii oraz zwiększania świadomości społeczne w tym temacie, również wśród dorosłych (rodziców).

       Szkoły podstawowe, szczególnie z powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego i lidzbarskiego, zainteresowane przeprowadzeniem takich lekcji u siebie, zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w projekcie bezpośrednio do Agencji. Terminy przeprowadzanych zajęć zostaną wcześniej ustalone indywidualnie z każdą szkołą. Projekt zakłada realizację „zielonych lekcji” w 10 placówkach.  Pierwsze zajęcia zostaną poprowadzone w drugiej połowie października.

Kontakt:   Marta Cygan
                Specjalista ds. rozwoju regionalnego
                Tel. (089) 521-59-74, fax: (089) 521-59-71
                e-mail:
m.cygan@wmae.pl
      

 

Przechodzimy na Zieloną Stronę Mocy


        Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. zaangażowała się we wspólne (wraz z  17 innymi partnerami) aplikowanie do Programu Life + o środki finansowe na realizacje projektu zakładającego „edukację edukatorów”. Projekt POLSKA dla KLIMATU  Przechodzimy na Zieloną Stronę Mocy, bo taki nosi tytuł to przedsięwzięcie, to kampania informacyjno-edukacyjna aktywizująca środowiska opiniotwórcze i pedagogiczne wokół problemu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 w Polsce. Deklarację współpracy Prezes WMAE Sp. z o.o. Andrzej Koniecko podpisał 13 sierpnia 2010 r.

        Celem projektu jest zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii, która przyczyniłaby się do pozyskania społecznej akceptacji dla proekologicznej reorientacji sektora infrastruktury w kierunku niskoenergetycznej gospodarki i jej zeroenergetycznego wzrostu. Projekt zakłada zaproszenie środowisk opiniotwórczych, zwłaszcza tych, które specjalizują się w edukacji ekologicznej do zaangażowania się w budowanie świadomości proekologicznej restrukturyzacji sektora infrastruktury (energetyka, budownictwo, transport) w Polsce. Działania te prowadzone będą w trzech sferach edukacji ekologicznej: edukacji formalnej (obejmującej w Polsce system oświaty i szkolnictwa wyższego), edukacji związanej z kształtowaniem ekologicznej świadomości społecznej (prowadzonej przez instytucje państwowe, organizacje społeczne i media) i edukacji poprzez szkolenia w zakresie ochrony środowiska skierowanymi przede wszystkim do grup zajmujących się ta problematyka zawodowo lub społecznie.

    Partnerzy projektu:


Administrator: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
•Wwf Polska
•Nowa Energia
•Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywności Eta
•Val-Press
•Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna I Teatralna Im.L.Schillerapartnerzy
•Narodowa Agencja Poszanowania Energii
•Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sa
•Dolnośląska Agencja Energii I Środowiska
•Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
•Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska
•Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
•Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią
•Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
•Warmińsko -Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
•Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
•Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła"
# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 19401
Odwiedziny ogółem: 1746974