Mapa strony
Ciekawe linki
Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
2012-02-15 08:30:13

    Przedstawiony opinii publicznej kompleks nowych uregulowań prawnych, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa Prawo energetyczne i ustawa Prawa gazowe) nie spełnia w opinii Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO w/w celów, a także nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dyrektywa 2009/28/WE).


Najważniejsze zarzuty dotyczą:

  • rezygnacji z obowiązku zakupu energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych;
  • nadmiernego skomplikowania zasad udzielania wsparcia, co uniemożliwia
  • racjonalne szacowanie przyszłych przychodów, a tym samym planowanie inwestycji;
  • nadmiernego skomplikowania i zbiurokratyzowania zasad dla funkcjonowania mikroźródeł, co eliminuje jakikolwiek efekt zachęty w tym zakresie;
  • zastosowania zmienionych zasad udzielania wsparcia, bez żadnych okresów przejściowych, również do inwestycji zrealizowanych w ubiegłej dekadzie lub znajdujących się w trakcie realizacji;
  • pominięcie szeregu kwestii stanowiących treść Dyrektywy (2009/28/WE) tak kluczowych, jak rola i udział samorządów lokalnych w rozwoju OZE, jak i szczegółowych, jak np. zagadnienie samochodów elektrycznych nierozerwalnie związane z ideą SMART GRID;
  • sprzeczności zapisów uzasadnienia i OSR z rzeczywistymi danymi dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych sektorów energetyki korzystających ze źródeł odnawialnych, a także oczywistych rozbieżności z zapisami projektów ustaw.


Przyjęcie takiej filozofii funkcjonowania sektora OZE, a w szczególności zasad udzielania wsparcia publicznego z całą pewnością wywoła poważne perturbacje w funkcjonowaniu źródeł już istniejących, a także zahamuje rozwój branży na długie lata, co skutkować będzie nieosiągnięciem celów i wskaźników założonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. i w Krajowym Planie Działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. Większość ekspertów PIGEO skłania się ku opinii, że projektu ustawy o odnawialnych źródłach nie da się w prosty sposób poprawić, bez zasadniczej zmiany jego założeń. W tej sytuacji należy rozważyć konieczność opracowania projektu ustawy na nowo. Deklarujemy nasze daleko idące wsparcie w takim procesie, który powinien zacząć się od publicznej dyskusji nad założeniami funkcjonowania całej branży, jak i zasad wsparcia dla rozwoju poszczególnych sektorów OZE. Wydaje się, że dobrą alternatywą dla zaproponowanego w projekcie, bardzo skomplikowanego i nieprzewidywalnego systemu wsparcia, byłby system cen gwarantowanych (feed‐in‐tariff), sprawdzony w większości krajów Unii Europejskiej. Dopiero uzgodnienie tych zasad, może pozwolić na napisanie spójnego i przejrzystego projektu ustawy. Działania te powinny zostać podjęte niezwłocznie, gdyż już samo ukazanie się projektu ustawy w takim kształcie spowodowało poważne perturbacje na rynku inwestycyjnym, czego negatywnym konsekwencjom należy jak najszybciej przeciwdziałać. Projekt ustawy zawiera również szereg błędnych, albo trudnych do zaakceptowania zapisów. Niezależnie od ostatecznie przyjętego dalszego toku procedowania istotna część z nich będzie musiała znaleźć się w obiegu prawnym. Dlatego też, podtrzymując postulat podjęcia pilnych prac nad opracowaniem nowego projektu ustawy, przedstawiamy poniżej listę uwag i propozycji zmian, wraz z odpowiednimi uzasadnieniami.

Pozostała cześć stanowiska PIGEO, w tym uwagi szczegółowe do poszczególnych postanowień nowej ustawy o OZE, poniżej: zapoznaj się ze stanowiskiem PIGEO do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energi


Więcej szczegółów:
Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o: Prawo energetyczne, Prawo gazowe.


Źródło: PIGEO, ekonews.com.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3905
Odwiedziny ogółem: 1706515