Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Śląskie samorządy chcą wyjaśnienia ich sytuacji w kontekście cen energii
2019-03-04 12:59:32

Śląski Związek Gmin i Powiatów chce pilnego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych, jako odbiorców energii. Samorządowcy czekają na działanie noweli ustawy o podatku akcyzowym, mającej stabilizować ceny energii.

Stanowisko ws. wzrostu cen energii elektrycznej jest jednym z jedenastu przyjętych w piątek w Rybniku przez tę największą organizację samorządu lokalnego w regionie i jedną z największych w Polsce. Zrzesza ona 133 gminy jednostki samorządu, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego na prawach powiatu.

W stanowisku tym Związek nawiązał do wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z 28 grudnia 2018 r., "istotnych trudności" w jej interpretacji, a także braku aktu wykonawczego do niej.

ŚZGiP przytoczył fragment komunikatu zamieszczonego na stronach Ministerstwa Energii, zgodnie z którym "rachunki za energię dla odbiorców (w 2019 r. - PAP) pozostaną na tym samym poziomie, co w 2018 r. (...) Ustawa dotyczy wszystkich odbiorcow w kraju, a więc ponad 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym gospodarstwa domowe, samorządy, przedsiębiorstwa, szpitale, hospicja czy domy dziecka".

Zdaniem samorządowców z woj. śląskiego "aplikacja praktyczna tych twierdzeń napotyka istotne trudności w przepisach", a "potrzebę weryfikacji przyjętych w ustawie rozwiązań dostrzega także prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który wyraźnie wskazuje na celowość nowelizacji".

"Dla odbiorców energii nie jest jasne, kiedy nowelizacja nastąpi, jaki normatywny kształt przybierze oraz czy będzie podlegała konsultacjom (...). Działalność samorządów i przedsiębiorstw komunalnych w sferze planowania realizacji wydatków ulega destabilizacji. Stan niepewności prawnej w szczegó1ności dotyka branży wodociągowo-kanalizacyjnej" - napisano w stanowisku.

Jak wyjaśniono, przedsiębiorcy branży, podobnie jak samorządy, o czekają na zawarcie aneksów do umów o zakup energii elektrycznej "o niepewnej treści". "Mając na uwadze procedurę i termin składania wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryf (120 dni przed wejściem w źycie nowych taryf) obecnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w istocie są zmuszone do prowadzenia działalności gospodarczej ze stratą" - wskazali samorządowcy.

Przypomnieli przy tym, że dotychczasowe taryfy były kalkulowane na okresy trzyletnie oraz przy założeniu kosztów zakupu energii elektrycznej na poziomie cen z 2018 r. "Począwszy od 2019 r. koszty zakupu energii wzrosły o ponad 60 proc. W związku ze wzrostem cen energii równieź Gómoś1ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zapowiedziało przedsiębiorstwom podwyżkę ceny wody, dostarczanej następnie odbiorcom" - zaznaczono w stanowisku.
Zdaniem ŚZGiP wymienione koszty powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowych taryfach, które mogą wejść w życie nie wcześniej niż 120 dni od dnia złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania poprzednich taryf. "Sporządzenie projektu nowych taryf powinno się opierać na racjonalnych, normatywnych założeniach kosztowych, a nie na oczekiwaniu rozwiązania sytuacji prawnej w przyszłości" - zastrzegli przedstawiciele Związku.

W stanowisku zwrócili się do rządu o "najpilniejsze wyjaśnienie stanu prawnego" wynikającego z ustawy, w szczególności o jednoznaczne stwierdzenie, czy z jej przepisów "dla związanych publicznoprawnym reźimem zawierania umów samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych, rzeczywiście wynika gwarancja niepodwyższenia ceny energii elektrycznej w stosunku do ceny obowiązującej w 2018 r. oraz na jaki okres".

ŚZGiP chce także wiedzieć, czy wobec zapowiedzi nowelizacji ustawy, gwarancję taką należy traktować jako stabilną podstawę założeń kosztowych w działalności samorządów i przedsiębiorstw komunalnych.

"Zwracamy się także o pilną odpowiedź, czy zważywszy na treść ustawy i przywołanego (...) komunikatu Ministerstwa Energii, doręczane obecnie faktury za sprzedaż energii elektrycznej, uwzględniające drastyczne podwyższenie stawek w stosunku do obowiązujących w 2018 r., należy odsyłać przedsiębiorstwom energetycznym jako wystawione niezgodnie z ustawą i deklaracjami rządu" - napisali sygnatariusze stanowiska.

Ponadto zebrani w piątek w Rybniku delegaci ŚZGiP odnieśli się m.in. do spraw związanych z systemem odpadowym. W oddzielnym stanowisku wskazali, iż zmieniające się na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy doprowadziły, że obecny system jest nieefektywny w wymiarach: ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym i ekologicznym.

Członkowie Związku zwrócili uwagę na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, wynikający m.in. ze znacznego wzrostu stawki za składowanie odpadów (tzw. opłaty marszałkowskiej). Stwierdzili, że wobec tego - oraz potrzeby stopniowego wprowadzania rozwiązań niskoemisyjnych, zasobooszczędnych i energooszczędnych - konieczne jest przygotowanie od podstaw nowej ustawy odpadowej.

Zgromadzenie ŚZGIP ponowiło także diagnozę systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów. Wskazało, że w ostatnich latach na gminy i powiaty nakładane są coraz większe obowiązki, bez zagwarantowania środków. W poświęconym kwestii stanowisku Związek zaapelował do rządu o podjęcie "z odpowiednim wyprzedzeniem poważnej debaty na temat systemowych rozwiązań dotyczących finansów samorządów".
 
Źródło: cire.pl
PAP


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12694
Odwiedziny ogółem: 1740299