Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
URE ma wątpliwości co do zmian definicji biomasy
2018-07-31 10:57:29

Jak wyjaśnia Urząd w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została między innymi zmiana w zakresie definicji biomasy, która objęła zboża pełnowartościowe. Jednak jak podkreśla URE, ustawodawca dokonując modyfikacji definicji biomasy nie wprowadził konsekwentnych zmian w pozostałych przepisach, regulujących wykorzystanie tego paliwa na cele energetyczne. Chodzi o artykuły 44 ust. 3 pkt 1, 45 ust. 2 pkt 7 73 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy OZE.

W efekcie w ocenie URE w aktualnym stanie prawnym, w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wykorzystywania zbóż pełnowartościowych do wytwarzania energii elektrycznej, która miałaby zostać objęta aukcyjnym systemem wsparcia lub systemem świadectw pochodzenia.

Jednocześnie URE zwraca uwagę na wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o OZE zmiany odnośnie definicji drewna energetycznego.

Urząd wyjaśnia, że definicja drewna energetycznego, obowiązująca od dnia14 lipca 2018 r., nie zawiera dotychczasowego kryterium w postaci "cech fizyko-chemicznych", które miałyby przesądzać o jego obniżonej wartości technicznej lub użytkowej. Jak tłumaczy URE w aktualnym stanie prawnym pod pojęciem drewna energetycznego rozumieć należy "surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego".

Regulator zaznacza jednocześnie, że zgodnie z ustawą o OZE minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki obowiązany jest określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

W tej sytuacji URE rekomenduje by gromadząc dokumenty dotyczące drewna energetycznego, wytwórcy kierowali się przede wszystkim koniecznością uzyskania potwierdzenia, iż wykorzystany materiał drzewny spełnia wymagania ustawowe definicji drewna energetycznego, tj. że ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.

Źródło: CIRE.PL# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 22208
Odwiedziny ogółem: 1749745