Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
PRACA
2018-01-08 09:12:18

 

 

Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej spółka z o.o. w Olsztynie

 

Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie działając na podstawie Uchwały nr 9/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

Stanowisko: Prezes Zarządu

Miejsce pracy: ul. Tadeusza Kościuszki 37, 10-503 Olsztyn

Ogłoszono dnia: 8.01.2018 r.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 

a.    Wymagania niezbędne:

 

1)     Wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (preferowane rolnicze, techniczne, ochrona środowiska, ekonomiczne lub prawnicze).

2)     Posiadanie, co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

3)     Posiadanie, co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

4)     Korzystanie z pełni praw publicznych.

5)     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)     Nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.

7)     Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8)     Dobry stan zdrowia, pozwalającym na pełnienie funkcji zarządzającego Spółką i Jej przedsiębiorstwem.

 

b. Wymagania dodatkowe:

 

1)    Kompetencje lidera zespołu oraz znajomość zagadnień związanych  z zarządzaniem
i kierowaniem zespołem pracowników.

2)    Zdolności w nawiązywaniu relacji ze społeczeństwem, w szczególności z władzami regionalnymi i lokalnymi.

3)    Wysoki poziom komunikacji i umiejętności społecznych.

4)    Rozumienie kwestii finansowych.

5)    Zaangażowanie w rozwój regionalny, wiedza o lokalnych/regionalnych priorytetach, doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej.

 

 

 

II.    Wymagane dokumenty:

 

1)     List motywacyjny i CV opatrzony własnoręcznie podpisaną klauzulą
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2)     Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.
z dnia 7 grudnia 2017 r.

3)     Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o braku ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowisk w zarządach spółek prawa handlowego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2017 r.

4)     Oświadczenie o niekaralności i nie toczeniu się w stosunku do jego osoby postępowań karnych i dyscyplinarnych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2017 r.

5)     Oświadczenie do zachowania tajemnicy informacji dotyczących Warmińsko– Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. uzyskanych w postępowaniu konkursowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2017 r.

6)     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia
7 grudnia 2017 r
.

7)     Oświadczenie o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki w przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyn - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2017 r.

8)     Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata potwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

9)     Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie innych dyplomów, zaświadczeń, świadectw kwalifikacyjnych.

10)   Świadectw pracy potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub inne dokumenty poświadczające staż pracy.

11)   Inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz
o nagrodach i wyróżnieniach.

 

III. Termin, sposób i miejsce:

 

a.    Termin i miejsce:

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 22.01.2018 r. do godz. 14:00
w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn pok. Nr 3

 

b. Sposób:

,

1)     Do zgłoszenia kandydat dołącza w oryginałach lub kserokopiach dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niekaralność, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

2)     Zaświadczenie o stanie zdrowia nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania zgłoszeń do konkursu.

3)      Pisemne zgłoszenie do konkursu należy składać w zaklejonych niepodpisanych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  – nie otwierać” w godzinach od 8:00 do 14:00 W zgłoszeniu należy podać również aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu kandydata.

 

IV. Informacje dodatkowe:

 

1)     Zgłoszenia przekazane po wskazanym terminie, jak też zgłoszenia bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane.

2)     Rada Nadzorcza opublikuje listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agenci Energetycznej
w terminie określonym w § 8 ust. 1 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu.

Szczegółowy tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w Regulaminie wyboru Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przyjęty uchwałą nr 9/2017 Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2017 r. opublikowanym na stronie internetowej www.wmae.pl

 

ZAŁĄCZNIKI .pdf

ZAŁĄCZNIKI .doc

OGŁOSZENIE .pdf

REGULAMIN WYBORU I UCHWAŁA# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 28206
Odwiedziny ogółem: 1670544