Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Ile jest zielonego prądu na Warmii i Mazurach?
2016-10-17 12:51:39

Ile jest zielonego prądu?

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost instalacji produkujących energię elektryczną z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zarówno w regionie, jak i w kraju.

Jak na tle innych województw klasyfikuje się nasz region ?

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zainstalowana moc instalacji odprowadzających wyprodukowaną energię do sieci energetycznych w Polsce przedstawia się następująco.

Przyjmując odpowiednie założenia, co do sprawności instalacji i czasu pracy w ciągu roku, można z dużym prawdopodobieństwem wyliczyć ilość produkowanej energii elektrycznej w MWh (megawatogodzina).

Na podstawie takich wyliczeń wynika, że w Polsce energetyka odnawialna produkuje rocznie około 27 300 GWh (gigawatogodzin) energii elektrycznej (e.e.), co stanowi około 18,4% krajowego rocznego zużycia.

Są to już liczące się wielkości w bilansie energetycznym kraju. Powyższe wyliczenia nie uwzględniają technologii współspalania biomasy i elektrowni szczytowo pompowych.

Interesujące są wielkości produkcji e.e. w poszczególnych województwach. Najwięcej energii elektrycznej z OZE produkowane jest w województwie kujawsko-pomorskim
4 060 GWh e.e. i zachodniopomorskim 3 610 GWh e.e. Na Warmii i Mazurach produkuje się około 1 115 GWh e.e. i zajmujemy pod tym względem 12 miejsce w kraju.

Porównując roczną produkcję zielonej energii do zużycia w poszczególnych województwach to liderem jest województwo zachodniopomorskie, które pokrywa zapotrzebowanie w 61%, a województw kujawsko-pomorskie w 54%. W województwie warmińsko-mazurskim 31% rocznego zapotrzebowania produkowane jest z OZE i ta wielkość lokuje region na 5 miejscu w kraju.

Rozmieszczenie instalacji z poszczególnych technologii OZE w województwach jest bardzo zróżnicowane. Są regiony, w których nie występują instalacje produkujące energię elektryczną z biomasy czy też ze słońca.

Najwięcej biogazowni (rolniczych, na składowiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków) jest w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Województwo warmińsko-mazurskie z ilością 15 biogazowni jest na 7 miejscu w kraju.

W technologii produkcji e.e. z biomasy liderem jest województwo mazowieckie
i świętokrzyskie. Warmia i Mazury zajmuje 7 miejsce w Polsce z mocą
26 MW (megawatów).

Technologia fotowoltaiczna najbardziej rozpowszechniona jest w województwie lubelskim (dobre warunki nasłonecznienia), gdzie zainstalowane jest 30 MW,
a województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 2 miejsce z mocą zainstalowaną 9 MW.

Energetyka wiatrowa najbardziej rozwinięta jest w regionach nadmorskich.
W województwie zachodniopomorskim zainstalowane jest 1 419 MW, a w pomorskim
683 MW. W naszym regionie zainstalowana moc turbin wiatrowych wynosi 340 MW, co lokuje nas na 7 miejscu w kraju.

Rozwój energetyki wodnej uzależniony jest od warunków hydrogeograficznych. Warmia i Mazury nie mają zbyt dobry warunków do rozwoju elektrowni wodnych. Zainstalowana moc w naszym regionie wynosi 17 MW, co daje 9 miejsce w Polsce. Najwięcej prądu z hydroelektrowni produkowane jest w województwach kujawsko-pomorskim i małopolskim.

Rozwój technologii odnawialnych jest uzależniony od wielu czynników takich jak siła wiatru (wietrzność), nasłonecznienie i usłonecznienie, uwarunkowania hydrogeograficzne, lesistość, wielkość gospodarstw rolnych i rodzaj produkcji, technologia zbioru i utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, gęstość zaludnienia, warunki przyrodnicze. Bardzo istotnym czynnikiem jest również akceptacja poszczególnych technologii OZE przez społeczeństwo. A z tym aspektem jest u nas różnie.

Nie mniej ważnym jest również aspekt ekonomiczny, koszt budowy instalacji, koszty eksploatacyjne czy też możliwość pozyskania atrakcyjnego finansowania do budowy instalacji.

Przedstawione powyżej aktualne dane dotyczące mocy zainstalowanych systemów OZE skłaniają do refleksji, co do kierunków rozwoju w naszym regionie. 

Jakie szanse rozwoju ?

Wydaje się, że ilość funkcjonujących turbin wiatrowych osiągnęła optimum i  nie pozostało wiele obszarów, gdzie takie instalacje mogłyby być budowane.

 Rozwój energetyki wodnej w niewielkiej skali jest możliwy. Należy jednak brać pod uwagę, że będą to małe instalacje, a  proces przygotowania takiej inwestycji jest zazwyczaj długi, trudny i kosztowny w realizacji.

Fotowoltaika – aktualnie jest to najbardziej rozwijający się obszar produkcji e.e.
w regionie, zarówno instalacje „prosumenckie”, jak i duże instalacje zawodowe. Należy jednak zauważyć że nasłonecznienie terenu województwa warmińsko-mazurskiego nie należy do najlepszych w kraju.

Biogazownie – potencjał wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków jest wykorzystany. Natomiast biogazownie rolnicze rokują intensywny rozwój. Jest to podyktowane zasobami biomasy, strukturą gospodarstw rolnych, wielkością pogłowia inwentarza żywego i znaczną ilością zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Aktualnie w regionie pracuje 10 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 9,5 MW. Można zakładać, że do 2020 r., łączna zainstalowana moc może osiągnąć 60-80 MW. Biogazownia, oprócz produkcji energii elektrycznej i ciepła, jest technologią pozwalającą na utylizację odpadów i pozostałości z produkcji zwierzęcej, a produkowany substrat pofermentacyjny jest nawozem organicznym o znacznie mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Produkcja energii elektrycznej z biomasy w naszym regionie to zaledwie 3 instalacje
o łącznej mocy 26 MW. Biorąc pod uwagę fakt znacznych zasobów biomasy rolniczej i leśnej takich instalacji powinno być znacznie więcej. Liderem w zakresie wykorzystania biomasy do produkcji e.e. są województwa mazowieckie 272 MW i świętokrzyskie 238 MW. Lesistość w tych regionach wynosi około 25%, gospodarstwa rolne są rozdrobnione, a zasoby słomy znikome. Biorąc pod uwagę lesistość Warmii i Mazur, która wynosi 31 % oraz fakt, że wg różnych źródeł od 300 do 500 tys. ton słomy można przeznaczyć na cele energetyczne, to produkcja energii z biomasy powinna znacznie wzrosnąć.

Region województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie produkcji „zielonej” energii elektrycznej jest w czołówce w skali kraju. Posiadane zasoby biomasy możliwej do wykorzystania w elektrociepłowniach i biogazowniach predysponują do znacznego rozwoju instalacji OZE oraz do wzrostu produkcji energii elektrycznej.

Istnieje realna szansa uzyskania dofinansowania do tego typu inwestycji. Cel 50% (zawarty w dokumencie Koncepcja rozwoju OZE w woj. warmińsko-mazurskim do 2020 roku) produkcji energii elektrycznej w oparciu o technologię OZE w 2020 r. w naszym regionie jest realny. Osiągniecie tego wskaźnika w regionie powinno przyczynić się do obniżenia kosztów zakupu e.e. przez lokalnych odbiorców, co jest niezwykle istotne biorąc pod uwagę, że aktualnie mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, wg danych GUS, płacą za zużywaną energię elektryczną najdrożej w kraju.

Andrzej Koniecko

Warmińsko-Mazurska

Agencja Energetyczna# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 11546
Odwiedziny ogółem: 1545526