Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
List otwarty do Posłów i Senatorów
2015-01-09 14:52:53

 

Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. popiera inicjatywę wysłania listu oraz zgadza się z postulatami w nim zawartymi.

 

 

Treść listu:

 

'Szanowny Panie Pośle/ Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Senatorze/ Szanowna Pani Senator,
 
Zwracamy się do Pana/Pani, naszego reprezentanta/naszej reprezentantki 
w Parlamencie RP, zaniepokojeni kierunkiem prac nad rządowym projektem 
ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).
Dobra ustawa o OZE umożliwi rozwój energetyki obywatelskiej, która jest 
istotnym bodźcem rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym.Wspierając budowę 
małych, lokalnych źródeł energii ustawa przyczyni się nie tylko do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego regionów i całego KRAJU, ale także do tworzenia 
w nich nowych miejsc pracy, powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia 
konkurencyjności zlokalizowanych w nich rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ograniczenia 
zasięgu ubóstwa energetycznego.
Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy nie daje szans na uzyskania tych 
korzyści. Nie służy rozwiązywaniu problemów w energetyce, konserwuje 
uprzywilejowanie nieefektywnych technologii oraz skutkować będzie zepchnięciem 
energetyki rozproszonej na margines.Największe wady projektu to:
-   utrzymanie wsparcia dla współspalania biomasy. To nieuzasadnione i nadmierne 
wsparcie prowadzące do naruszenia konkurencyjności na rynku źródeł odnawialnych 
zostało już zaskarżone do Komisji Europejskiej. Tylko w latach 2005-2012 sektor 
energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych wsparcia dla technologii współspalania, 
z czego co najmniej 5 mld nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Co więcej, 
proceder ten prowadzi do dalszego uzależniania się od importu biomasy z ponad 50 państw 
świata. Sprowadzane są m.in. skorupy orzechów kokosowych, które następnie spala się 
w elektrowniach węglowych;
-   brak rzeczywistego wsparcia dla najmniejszych, domowych instalacji odnawialnych 
źródeł energii oraz narażanie prosumentów na ryzyko ekonomiczne.Odrzucenie 
sprawdzonego w Europie, stosowanego obecnie w 66 krajach i uzgodnionego wcześniej 
ze stroną społeczną instrumentu taryf gwarantowanych (ustalanych na określony okres) 
powoduje, że czas zwrotu nowych inwestycji jest zbyt długi, aby stały się dostępne dla 
większości obywateli;
-   pominięcie w ustawie dużej części społeczeństwa zainteresowanej produkcją energii 
na własne potrzeby. Zgodnie z projektem ustawy z uproszczeń administracyjnych mogą 
korzystać osoby fizyczne. Wyłącza to wielką grupę innych podmiotów, które w wielu 
przypadkach są zainteresowane rozwojem małych źródeł energii opartych na wykorzystaniu 
lokalnych zasobów energetycznych: przedszkola i szkoły, administratorów budynków 
publicznych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.;
-   pominięcie w systemie wsparcia małych odnawialnych źródeł wykorzystywanych 
do produkcji ciepła.W większości przypadków ubóstwo energetyczne związane jest 
z bardzo wysokimi kosztami ogrzewania. Produkcja ciepła w instalacjach wykorzystujących 
lokalne, odnawialne zasoby energii i wsparcie dla efektywności energetycznej to najlepsze 
metody ograniczania zasięgu ubóstwa energetycznego;
To tylko wybrane, najpoważniejsze wady projektu ustawy. W konsekwencji, jej uchwalenie 
nie przyczyni się do rozwoju polskich technologii prosumenckich i niezależnych wytwórców 
energii, ale prowadzić będzie do dalszej monopolizacji rynku przez wybranych producentów 
oraz do ciągłego podnoszenia cen energii.
Strona społeczna i posłowie zgłaszali na etapie prac parlamentarnych szereg poprawek do 
projektu ustawy, które zostały odrzucone bez podjęcia dyskusji.Opinia społeczeństwa nie 
powinna być ignorowana, dlatego domagamy się wprowadzenia do ustawy zmian 
zapewniających wsparcie energetyce obywatelskiej. 
Podstawowe z nich to: 
1.    wprowadzenie taryf gwarantowanych dla najmniejszych źródeł prosumenckich,
2.    rozszerzenie definicji prosumenta o inne podmioty, np.: spółdzielnie, wspólnoty  
mieszkaniowe, szkoły,
3.    stworzenia warunków do rozwoju produkcji ciepła z rozproszonych odnawialnych 
źródeł
4.    wycofanie się z dalszego wspierania wielkoskalowego współspalania biomasy.
 
Bez powyższych zmian ustawa o OZE nie powinna zostać przyjęta. 
Według naszej wiedzy zgłoszona zostanie  w II czytaniu poprawka wprowadzająca 
przynajmniej część powyższych zmian. Prosimy o jej poparcie zgodnie z wolą tysięcy 
Pańskich wyborców, którzy chcą rozwoju energetyki obywatelskiej.
 
W sytuacji, w której co najmniej 50% polskiego społeczeństwa chce zostać producentem 
ciepła i energii elektrycznej, stanięcie po stronie społeczeństwa będzie ważnym argumentem 
w przypadku starania się o ponowny wybór do Sejmu jesienią 2015 roku.


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 6821
Odwiedziny ogółem: 1540816