Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Znane są kolejne szczegóły dotyczące ustawy o OZE
2011-11-04 08:39:38

Na stronie www.energiawiatru.eu, czytamy, że ustawa o odnawialnych źródłach energii będzie składać się z siedmiu rozdziałów. Nowością będą zapisy dotyczące współpracy międzynarodowej oraz certyfikacji instalatorów i uprzywilejowania OZE w przyłączaniu do sieci - informuje portal Cire.pl

„Aktualny kształt projekt ustawy o OZE zaprezentował 27 października podczas Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy w Bełchatowie Piotr Czopek z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Ustawa ma składać się z siedmiu rozdziałów:

  1. Przepisy ogólne;
  2. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie OZE;
  3. Krajowy system wsparcia OZE;
  4. Realizacja KPD i monitorowanie rynku OZE;
  5. Elastyczne mechanizmy współpracy oraz wspólne projekty OZE;
  6. Zasady dotyczące certyfikacji instalatorów urządzeń i systemów OZE;
  7. Zmiany w przepisach obowiązujących i kary pieniężne.


W ocenie portalu jednymi z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w projekcie ustawy jest priorytetowy dostęp producentów zielonej energii do sieci. Przyjęto, że będą oni mieli pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci zarówno operatora systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnych. Obecnie mają oni zagwarantowane priorytetowe świadczenie usług dystrybucji i przesyłu energii, które zostanie zachowane. Pierwszeństwo będzie ograniczone niezawodnością i bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego.

Zmodyfikowany zostanie system wsparcia zielonymi certyfikatami. Oprócz ograniczenia czasu jego obowiązywania (największe szanse przyjęcia ma okres 15 lat), ma on zostać ponadto mocno zdywersyfikowany. Wprowadzone zostaną współczynniki korygujące, które ograniczać będą wsparcie dla wysoko rentownych instalacji zwiększając jednocześnie dla tych mniej opłacalnych.

W nowy sposób obliczana będzie tzw. opłata zastępcza. Obecnie jej wysokość (a w rezultacie rynkowa wycena certyfikatów) jest corocznie waloryzowana przy jednoczesnym wzroście cen samej energii elektrycznej na rynku. Zgodnie z projektem ustawy o OZE wraz ze wzrostem cen energii wartość opłaty zastępczej będzie maleć.
Nowością będzie możliwość rozliczania energii odnawialnej wyprodukowanej ze wspólnych projektów tworzonych przez przynajmniej dwa państwa. Na przykład Polska i Niemcy będą mogły stworzyć wspólnie farmę wiatrową i na postawie umowy rozliczać wyprodukowaną energię z OZE.

Ustawa o OZE ma regulować też mechanizm tzw. transferu statystycznego zielonej energii. Chodzi tu o realizację celów udziału energii z OZE w krajowym zużyciu wyznaczonych unijna dyrektywą na poszczególne lata . Jeżeli Polska wyprodukuje więcej energii ze źródeł odnawialnych niż wymaga tego od nas Unia, będzie mogła na podstawie umowy przetransferować jej część na rzecz kraju, który wyprodukował za mało.

W ustawie pojawią się nowe pojęcia małych i mikroźródeł energii. Tego typu instalacje OZE mają być traktowane preferencyjnie. Zgodnie z założeniami źródła do 5 MW nadal mają być zwolnione z obowiązków podatkowych. Nie zrezygnowano jednak z koncesjonowania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Nie jest jeszcze jednak przesądzone, czy takiego ułatwienia nie otrzymają operatorzy najmniejszych (przede wszystkim mikro) instalacji.
Utrzymany również zostanie, ciążący na sprzedawcach z urzędu, obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE po średniej cenie sprzedaży na rynku konkurencyjnym.

W ustawie, zgodnie z unijną dyrektywą o promocji energii z OZE, znajdzie się system certyfikacji instalatorów urządzeń energetyki odnawialnej. Będą oni podlegali egzaminowaniu w jednym z akredytowanych ośrodków. Uprawnienia, przyznawane oddzielnie dla każdego typu OZE będą obowiązywać przez 5 lat.

Według Piotra Czopka projekt ustawy o OZE opuścił już Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Teraz zajmuje się nim Biuro Prawne ministerstwa. Po jego poprawkach ustawa trafi do uzgodnień wewnątrzresortowych,a następnie zostanie przesłana do uzgodnień międzyresortowych i społecznych. Najbardziej prawdopodobny termin wejścia w ustawy to 1 stycznia 2013 roku. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że część zapisów ustawy implementuje rozwiązania unijnej dyrektywy o promocji energii ze źródeł odnawialnych, które powinny zacząć obowiązywać właśnie od pierwszego dnia 2013 roku.” – jak podaje www.energiawiatru.eu.

artykuł z dnia 3.11.2011
Źródło: ekonews.pl, energiawiatru.eu, cire.pl, fot. sxc.hu# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3911
Odwiedziny ogółem: 1706521