Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
SĄ PIENIĄDZE NA OZE
2014-02-14 11:52:17

Powoli  kończy się proces tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Projekt nowego Programu poddawany jest jeszcze ostatnim konsultacjom, ale jego zasadniczy kształt wydaje się być już niezmienny. Nowa perspektywa finansowa to nowe priorytety i nowe działania. Najważniejsza dla sektora OZE jest 4 oś priorytetowa Efektywność energetyczna, która jest odpowiedzią na jeden z celów tematycznych unijnej Strategii 2020, a dokładnie cel 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Na zadania realizowane w ramach 4 osi RPO WiM 2014-2020 przeznaczono 290,47 mln euro, z czego 246,90 mln euro pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałą kwotę stanowić będzie wkład krajowy (dane z dnia 10 lutego br. ogłoszone podczas spotkania konsultacyjnego RPO z przedsiębiorcami). Wśród działań realizowanych w tym obszarze znalazły się takie przedsięwzięcia jak: produkcja i dystrybucja OZE, efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwie, efektywność energetyczna i OZE w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, wytwarzanie energii elektrycznej  i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zrównoważony transport miejski, zawierający komponent dot. oświetlenia ulicznego. Jako formy wsparcia inwestycji, RPO przewiduje zarówno środki bezzwrotne (dotacje), jak i zwrotne – preferencyjne pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Wśród beneficjentów poszczególnych działań znalazły się głownie jednostki publiczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Nowy okres programowania przyniósł dużo więcej środków na dofinansowanie inwestycji w rozwój OZE i efektywności energetycznej niż było to w poprzedniej perspektywie. Miejmy nadzieję, że uwarunkowania prawne nie będą dłużej wstrzymywać inwestorów, którzy korzystając ze wsparcia unijnego przyśpieszą rozwój zielonej energii na Warmii i Mazurach.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 26824
Odwiedziny ogółem: 1669178