Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Nowy tekst ustawy o OZE
2014-01-03 13:59:44

Ministerstwo Gospodarki przesłało w czwartek 2 stycznia do Komitetu Rady Ministrów nowy, datowany na 31 grudnia ubiegłego roku nowy tekst projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
 

Resort przesłał do Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o OZE wersji 4.1 wraz nowymi wersjami uzasadnienia do projektu i oceny skutków regulacji oraz tabelą rozbieżności do tekstu projektu z 12 listopada ubiegłego roku (wersja 4.0).

Jak wynika z tabeli rozbieżności, resort gospodarki odrzucił prawie 90 uwag o charakterze ogólnym i szczegółowym zgłoszonych przez inne ministerstwa oraz urzędy w tym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ministerstwo gospodarki w piśmie do Komitetu Rady Ministrów wnioskuje o pilne rozpatrzenie przedłożonego projektu.

W nowym tekście zmianie uległa między innymi definicja instalacja odnawialnego źródła energii, z której usunięto fragment odnośnie urządzeń służących do wytwarzania biogazu rolniczego. Tego typu urządzenia zostały objęte odrębnym pojęciem instalacji biogazu rolniczego. W nowej wersji ustawy wyodrębnione zostało pojęcie instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Co istotne, w najnowszej wersji ustawy nie pojawia się pojęcie „licznika zdalnego odczytu” i całego zakresu przepisów z tym związanych, w tym wprowadzających zmiany w Prawie Energetycznym odnośnie obowiązku ich instalacji u 80 proc. odbiorców w terminie do 2020 roku.

Istotna zmiana pojawiała się też w definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, do tej grupy będą mogły być zakwalifikowane tylko instalacje powstałe przed dniem 30 czerwca 2014 r.

Zmianie uległy też zapisy odnośnie świadectw pochodzenia dla instalacji, które rozpoczną produkcję przed wejściem w życie ustawy lub zostaną zmodernizowane po wejściu ustawy życie. Zniknął między innymi kontrowersyjny zapis o nie wydawaniu świadectw pochodzenia w sytuacji gdy energia zostanie sprzedana po cenie przekraczającej 105 proc. ceny stanowiącej równowartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE.

Nowa wersja ustawy zmienia również termin wejścia w życie przepisów odnośnie nowego systemu wsparcia dla OZE, mają one obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzja Komisji Europejskiej o zgodności z przepisami unijnymi pomocy publicznej przewidzianej w ustawie. W porównaniu do poprzedniej wersji ustawy okres wejścia w życie tej części przepisów wydłuża się więc o 12 miesięcy.
 

Zobacz także:# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 10888
Odwiedziny ogółem: 1579590