Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Fotowoltaika – jak uzyskać decyzję środowiskową
2013-06-18 13:15:25

Poniższa publikacja ma na celu omówienie oraz zwrócenie uwagi na kluczowe etapy procedury środowiskowej projektu fotowoltaicznego. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej uzyskanie dobrej, użytecznej Decyzji Środowiskowej wymaga czujności oraz świadomego podejścia do zarządzania projektem. Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszego tekstu są profesjonalne inwestycje gruntowe, realizowane na powierzchni większej niż 1ha. Instalacje mniejsze obszarowo oraz solarne instalacje dachowe, podobnie jak małe, przydomowe elektrownie wiatrowe wznosić można przy wykorzystaniu innej, zdecydowanie prostszej formuły administracyjnej.

Na początku, tak jak w przypadku każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, należy dokonać klasyfikacji projektu pod kątem ewentualnej potrzeby uzyskiwania Decyzji Środowiskowej i przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (Sporządzania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). Ocena taka może być obligatoryjna, fakultatywna lub niewymagana. Klasyfikację w przypadku projektu fotowoltaicznego wykonuje się na podstawie zajmowanej powierzchni. Akty prawne warunkujące procedury środowiskowego nie wyszczególniają jako osobną kategorię instalacji wykorzystujących energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego (tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji wiatrowych, które doczekały się precyzyjnej kategoryzacji). Tak więc zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) § 3. 1. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m. in. zabudowę przemysłową lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

1. 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
2. 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym farmy fotowoltaiczne mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko i co za tym idzie, wymagają uzyskania Decyzji Środowiskowej. Ta wydawana jest przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta po uprzedniej konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Decyzja wydana może być na podstawie jednej z dwóch ścieżek - w oparciu o dobrze zbudowaną, szeroką Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej lub alternatywnie podstawę może stanowić pełny Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z zakresem określonym przed administrację w odpowiedzi na wcześniejszą Kartę. Potrzeby wykonywania Raportu OOŚ, który wydłuża znacznie procedurę, można uniknąć. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w wyczerpujący sposób opisująca przedsięwzięcie, specyfikę jego oddziaływania oraz charakterystykę otoczenia powinna być wystarczająca, a w uzasadnionych przypadkach Kartę Informacyjną warto rozbudować o Screening ornitologiczny. Tak sporządzona dokumentacja dla rozsądnie zaplanowanego projektu fotowoltaicznego nie powinna wzbudzać urzędniczych wątpliwości i z całą pewnością może doprowadzić do uzyskania Decyzji Środowiskowej.

Podsumowując, warto kłaść dużą wagę na jakość oraz objętość Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dokument ten opracowany w sposób rzetelny może przyczynić się do oszczędności czasu oraz pieniędzy. Ponadto należy mieć świadomość, że rynek fotowoltaiczny jest stosunkowo młody w Polsce, w związku z tym nie było jeszcze czasu ani okazji na wypracowanie standardów branżowych (już dzisiaj mówi się o bardzo odmiennych oczekiwaniach organów opiniujących w różnych województwach). Główne inspiracje oraz wzorce czerpać można z rynków zachodnich gdzie fotowoltaika jest znacznie bardziej rozwiniętą gałęzią energetyki. Stan ten wymaga usystematyzowania oraz sprecyzowania na poziomie krajowym (być może w formie wytycznych parafowanych przez GDOŚ).

 

Michał Kaczerowski

Źródło: reo.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 22220
Odwiedziny ogółem: 1749757