Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
W sprawie instalowania ogniw fotowoltaicznych
2013-03-11 12:45:28

W związku z wątpliwościami w zakresie stosowania ustawy – Prawo budowlane w odniesieniu do inwestycji polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o zajęcie tanowiska w tej sprawie.

W piśmie z dnia 7 lutego 2013 r., znak: BP3j-0731-1/13 Nr 42 Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBiGM poinformował, że zgodnie z zawartą w art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane definicją urządzeń budowlanych i wskazanymi w niej podstawowymi cechami takich urządzeń tj.: zapewnienie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz związanie z obiektem budowlanym, należy wskazać, że ogniwa fotowoltaiczne mogą odpowiadać ww. cechom urządzeń budowlanych. Wydaje się, że w takim przypadku przedmiotowe ogniwa powinny być traktowane jako urządzenia budowlane jeżeli są związane z obiektem budowlanym. Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe dotyczyć będzie również kolektorów słonecznych, które również mogą być traktowane jako urządzenia budowlane.Jednocześnie należy wskazać, że realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z wykonywaniem określonych robót budowlanych polegających na montażu ww. urządzeń na obiekcie budowlanym lub poza nim jako urządzeń wolnostojących.

Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W związku z powyższym, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków. Tym samym należy wskazać, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.

Zatem instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektu, na którym zostały zainstalowane, nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Z kolei inwestycję polegającą na montażu ogniw fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej służących do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji (tzw. farma fotowoltaiczna) należy traktować jako budowę obiektu budowlanego, a co za tym idzie na jego realizację inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę. Należy przy tym zauważyć, że w celu zakwalifikowania ww. inwestycji jako obiektu budowlanego wystarczające jest podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną. Natomiast kwestie związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2012 r. poz. 647, z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z przepisem art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ww. ustawy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z przepisu art. 59 komentowanej ustawy wynika, że decyzji o warunkach zabudowy wymaga: zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego; zmiana zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu innych robót budowlanych; zmiana zagospodarowania terenu w inny sposób, nie wymagający pozwolenia na budowę lub zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Od powyższej zasady wprowadzono wyjątki. Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga: tymczasowa, jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu, trwająca do roku i nie wymagająca pozwolenia na budowę; roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, które jednocześnie nie prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu oraz do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga montaż na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocująca, o ile czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Sytuacja ta dotyczy ogniw fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości.

Obowiązkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy może być jednak objęta inwestycja polegająca na montażu ogniw fotowoltaicznych lub budowie obiektu budowlanego, w skład którego wchodzą takie ogniwa, o charakterze przemysłowym, służące do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji. W takim przypadku należy ustalić czy dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i w przypadku odpowiedzi twierdzącej, złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli ogniwa fotowoltaiczne instalowane są na istniejącej nieruchomości (np. przemysłowa farma fotowoltaiczna na dachu obiektu przemysłowego).

 

Źródło: Prawo budowlane

Foto: google.com

 
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 20972
Odwiedziny ogółem: 1694168