Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Najistotniejsze zmiany w projektowanej ustawie z punktu widzenia właścicieli MEW
2012-08-08 12:56:48

1. Wprowadzenie podziału instalacji OZE:
a. mikroinstalacje ( do 40 kW instalowanej mocy) , brak konieczności uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, informacja do Prezesa URE za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego o podłączeniu instalacji, brak konieczności rejestrowania działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej;
b. małe instalacje (od 40 kW do 200 kW instalowanej mocy) – brak konieczności uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, obligatoryjny wpis do rejestru małych instalacji prowadzony przez prezesa URE, konieczność prowadzenia działalności gospodarczej;
c. instalacje OZE (powyżej 200 kW) – obowiązek uzyskania koncesji, obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Mechanizmy wsparcia wg ustawy
a. Zakup energii elektrycznej pochodzącej z instalacji OZE przez sprzedawcę z urzędu dla następujących rodzajów instalacji

i. Mikroinstalacje i małe instalacje do 75 kW ( dot. tylko MEW) – wg stałej ceny ogłaszanej do 30 listopada 2012 r. przez MG przez okres 15 lat licząc od daty oddania do użytkowania tej instalacji. Pierwsza cena zakupu określona w ustawie wynosi 700 zł /MWh. Operatorzy tych instalacji nie będą otrzymywać świadectw pochodzenia. Ustawowy brak możliwości (np. przez modernizację po upływie 15 lat) wsparcia w postaci obowiązku zakupu energii elektrycznej. Oznacza, to że MEW do 75 kW starsze niż 15 lat w momencie wejścia ustawy o OZE tj. 01 stycznia 2013 r. nie będą miały zagwarantowanego zakupu energii elektrycznej.

ii. Małe instalacje powyżej 75 kW oraz instalacje OZE powyżej 200 kW zakup energii elektrycznej bez ograniczeń czasowych, po cenie 198,90 zł/ MWh, podlegającej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS nie wyższa niż cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

b. Świadectwa pochodzenia:

i. Małe instalacje powyżej 75 kW oraz instalacje OZE powyżej 200 kW będą otrzymywały świadectwa pochodzenia z uwzględnieniem wskaźnika korekcyjnego dla instalacji nowych na poziomie określonym w art. 132 ustawy oraz na poziomie równym jedności dla instalacji oddanych do użytkowanie przed wejściem w życie ustawy o OZE nie starszych niż 15 lat.

ii. Brak jakiegokolwiek mechanizmu waloryzacji opłaty zastępczej, która została przyjęta na poziomie z 2012 r tj. 286,74 zł.

3. Modernizacja instalacji OZE

Modernizacja to przebudowa, odbudowa lub rozbudowa instalacji OZE, której przeprowadzenie
daje możliwość uzyskania ponownie wsparcia w postaci świadectw pochodzenia pod
następującymi warunkami:

a. Świadectwa pochodzenia będą przysługiwały po modernizacji proporcjonalnie do
przyrostu mocy.

b. W wyniku modernizacji następuje przyrost mocy zainstalowanej energii elektrycznej ?
(zapis oryginalny z projektu ustawy o OZE) pod warunkiem:

i. Poniesienia nakładów inwestycyjnych co najmniej 30% wartości początkowej tej
instalacji rozumianej jako wartość po raz pierwszy wprowadzona do ksiąg
rachunkowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących amortyzacji

ii. Zainstalowania urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 36 miesięcy przed
dniem rozpoczęcia modernizacji. Wprowadzono okres przejściowy dla tego
zapisu obowiązujący od 01 stycznia 2015 r.

Źródło: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3760
Odwiedziny ogółem: 1706370