Mapa strony
Ciekawe linki
ZP FEO: ustawa o OZE jest zagrożona
2012-07-05 08:41:52

 

W dniu 26 czerwca br. przez grupę posłów został wniesiony projekt zmian w ustawie Prawo energetyczne (Pe) oraz innych ustaw. Celem zmiany ustawy jest m.in. zapewnienie „pełnej” implementacji przepisów dyrektywy 28/2009/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W ocenie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej takie działanie może zniweczyć długą prace wielu środowisk nad projektem ustawy o OZE.

Według ZP FEO argumenty posłów o konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych są tylko pozornie przekonujące, bo jak dowodzi związek w taki sposób jak to proponują wnioskodawcy, wprowadzona nowelizacja nie rozwiąże zasadniczych problemów, a w istocie utrwali nieefektywność wsparcia, służyć będzie dezinformacji, wprowadzi atmosferę tymczasowości oraz zamieszanie na rozchwianym już silnie brakiem systemowej regulacji rynku.

 Pracodawcy Forum Energetyki Odnawialnej podkreślają jednocześnie, że dla nich poselska inicjatywa jest całkowitym zaskoczeniem, szczególnie wobec faktu, że trwają prace nad ustawą o OZE.
- Powstaje uzasadnione pytanie dlaczego tak długo trwały prace nad projektem ustawy autorstwa Ministerstwa Gospodarki, zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy uzyskiwał on coraz szersze poparcie branży OZE, a w szczególności niezależnych producentów energii oraz przyszłych prosumentów doceniających tworzenie ustawowych podstaw prawnych dla rozwoju mikroinstalacji - pyta Forum i dodaje, że dalsze wstrzymywanie skierowania projektu regulacji na Radę Ministrów i Sejmu rzekomą koniecznością procedowania go razem z nowelizacjami Pe i Prawa gazowego nie znajduje uzasadnienie.

Forum zwraca jednocześnie uwagę, że zaproponowane w projekcie poselskim rozwiązania, choć bazują na całych fragmentach projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Gospodarki, nie służą dalszemu rozwojowi energetyki odnawialnej. W jego ocenie są tylko techniczną formą wypełnienia niektórych przepisów dyrektywy, nie uwzględniają „jej ducha” ani realnych potrzeb sektora.

- Większość kluczowych problemów, w tym w szczególności spraw związanych ze wsparciem OZE pozostaje „po staremu”, tzn. w dotychczasowym systemie wsparcia świadectwami pochodzenia, bez systemu stałych taryf (FiT), co uniemożliwi rozwój nowych technologii i nowych inwestycji, w szczególności w zakresie mikroinstalacji, które nie rozwiną się w obowiązującym systemie świadectw pochodzenia. Jeżeli proponowane przepisy weszłyby w życie, kontynuowane będą, z mocą na nowo nabytego prawa, narastające patologie w systemie wsparcia, w tym nadmiarowe wsparcie dla współspalania biomasy z węglem w elektrowniach węglowych oraz dla dużej, zamortyzowanej energetyki wodnej - czytamy w stanowisku Forum.

Organizacja przywołuje również analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej, z których wynika, że brak ograniczenia wsparcia dla ww. technologii w sensie zarówno zmniejszenia wysokości współczynników korekcyjnych na świadectwa pochodzenia jak i skrócenia okresu wsparcia dla zamortyzowanych technologii spowodują, że nie tylko w 2012 roku, ale także dalej latach 2013-2015 wystąpi permanentna nadpodaż świadectw pochodzenia i dalszy spadek ich wartości. Tak się stanie także przy podwyższeniu celów ilościowych w stosownym rozporządzeniu do Pe, dot. obowiązków przedsiębiorstw w zakresie przedstawiania do umorzenia ŚP, do poziomu odpowiadającemu Krajowemu Planowi Działań (KPD). Taka sytuacja nie tylko nie pozwoli na rozwój mikroinstalacji, ale także ograniczy przechody wszystkich podmiotów obecnie funkcjonujących na rynku.

Jednocześnie w ocenie ZP FEO proponowane dalsze fragmentaryczne regulacje dotyczące OZE w PE będą jeszcze bardziej nieprzejrzyste i często całkowicie niezrozumiałe dla inwestujących w OZE; uniemożliwią im zarówno czynne uczestniczenie w konsultacjach jak i ew. korzystanie z już uchwalonej regulacji. Inicjatywa spychać będzie na boczny tor prace nad ustawą o OZE i może zatrzymać rozwój rynku i zakonserwować nieefektywność w systemie wsparcia.

Według Forum utrzymanie, po ewentualnej nowelizacji PE, status quo wg powyższego scenariusza jest o tyle prawdopodobne, że sprzyjać będzie niektórym podmiotom – największym beneficjentom dotychczasowego systemu wsparcia, a po formalnym, technicznym jedynie, zaimplementowaniu dyrektywy odpadnie argument tzw. „konieczności prawnej” ustawy o OZE i rozwój sektor energetyki odnawialnej, nowych technologii i inwestycji może zostać zamrożony na kolejne lata.

W tej sytuacji zdaniem ZP FEO może zdarzyć tak, że ustawa o OZE zostanie uchwalona znacznie później niż deklaruje Ministerstwo Gospodarki, tj. przed końcem br. lub nie zostanie uchwalona w ogóle. Wprowadzona w nieprzemyślany sposób nowelizacja Pe, powodując dodatkowe koszty po stronie odbiorców energii i ryzyko regulacyjne (perspektywa dalszych zmian prawnych), nie oddali ryzyka procedury karnej dla Polski.

 

Źródło: www.cire.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 23479
Odwiedziny ogółem: 1696657