Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Dane dotyczące emisji z 2011 r.
2012-05-22 10:18:12

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Pomimo kontynuowania procesu ożywiania gospodarki emisje objęte systemem EU ETS zmalały w 2011 r. o ponad 2 proc. Ten dobry wynik pokazuje, że system EU ETS prowadzi do ograniczenia emisji w opłacalny sposób. Podkreśla również, dlaczego EU ETS pozostaje siłą napędową niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego w Europie. Rośnie jednak liczba niewykorzystanych uprawnień. Dlatego też Komisja, zgodnie z informacjami przedstawionymi w ubiegłym miesiącu, prowadzi obecnie przegląd harmonogramu aukcji 3. etapu, którego celem jest ograniczenie liczby uprawnień udostępnianych na aukcjach w początkowych latach 3. etapu."

Dane dotyczące emisji z 2011 r.

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od bieżącego roku również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty do i z portów lotniczych w tych krajach. Pomimo wzrostu gospodarczego w Europie zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z tych instalacji spadły w ubiegłym roku do 1,889 mld ton ekwiwalentu CO2. Jest to wartość o ponad 2 proc. niższa niż w roku 2010.

Wysoki poziom zgodności z przepisami

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2011 r. w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS. 2 proc. instalacji nie przekazało w tym samym terminie danych dotyczących zweryfikowanych emisji za 2011 r.

Bardzo wysoki poziom zgodności z przepisami w drugim roku prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej emisji operatorów statków powietrznych

Podobnie jak w roku 2010 prawie wszyscy zarobkowi przewoźnicy lotniczy prowadzący znaczącą działalność w portach lotniczych UE przedstawili w przewidzianym terminie sprawozdania dotyczące emisji za 2011 r., mimo że emisje te nie pociągają za sobą obowiązku umorzenia uprawnień w bieżącym roku, zaś dotyczące ich dane nie są niezbędne do konkretnych celów regulacyjnych. Przedsiębiorstwa lotnicze przedłożyły państwom członkowskim ponad 1200 sprawozdań dotyczących emisji za 2011 r. Przez cały ten okres nie były przekazywane sprawozdania dotyczące emisji za rok 2011 w odniesieniu do lotów na lotniska unijne lub z tych lotnisk obsługiwanych przez przedsiębiorstwa lotnicze mające siedzibę w Chinach i Indiach. Dotyczy to 10 komercyjnych przewoźników lotniczych wykonujących obecnie loty do UE, co stanowi mniej niż 1 proc. sprawozdań dotyczących emisji i odpowiada za mniej niż 3 proc. całkowitych emisji.

Wzrost wykorzystania kredytów międzynarodowych, w szczególności przez Chiny i Indie

Rekordowa liczba wykorzystanych w ubiegłym roku kredytów międzynarodowych zwiększyła liczbę niewykorzystanych uprawnień o ok. 450 mln. Oznacza to, że do obrotu wprowadzono o ponad 900 mln więcej uprawnień, niż umorzono w celu spełnienia stosownych wymogów w okresie 2008-2011.

Od 2008 r. instalacje mogą umarzać międzynarodowe jednostki redukcji emisji powstałe na skutek stosowania elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto w celu offsetowania części swoich emisji. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) stanowiły 5,8 proc. wszystkich umorzonych jednostek w okresie 2008-2011. W ramach EU ETS wykorzystano łącznie 456 mln jednostek CER, z czego 267 mln z Chin i 79 mln z Indii (odpowiednio 59 proc. i 17 proc. całości). Jednostki CER pochodziły również z Korei Południowej (13 proc.) i Brazylii (6 proc.) oraz z 20 innych państw odpowiadających za pozostałe 6 proc. ogólnej liczby jednostek.

Od 2008 r. w systemie EU ETS wykorzystano 100 mln jednostek redukcji emisji (ERU). ERU stanowiły 1,2 proc. wszystkich umorzonych od 2008 r. jednostek. W sumie umorzone jednostki CER i ERU stanowiły około 39 proc. spośród około 1,4 mld jednostek emisji przyznanych na okres rozliczeniowy 2008-2012.
 

Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie II - emisje 2008-2011 7 830 mln 100,0%
Jednostki CER i ERU 555 mln 7%
Uprawnienia przydzielone za darmo lub uprawnienia zakupione na aukcji 7 275 mln 93%


Kontekst
W ramach systemu EU ETS instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących ich zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane za rok 2011 zostały upublicznione za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty (CITL) w dniu 2 kwietnia 2012 r. Od 15 maja w CITL udostępniono również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat przestrzegania przez instalacje postanowień dotyczących umorzenia liczby uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.

Drugi okres rozliczeniowy w ramach systemu EU ETS rozpoczął się 1 stycznia 2008 r. i zostanie zakończony po upływie 5 lat w dniu 31 grudnia 2012 r. Okres ten pokrywa się z okresem, w którym państwa uprzemysłowione muszą zrealizować cele w zakresie ograniczenia emisji wyznaczone przez protokół z Kioto. System EU ETS został poddany znacznej reformie przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego, który trwać będzie od dnia 1 stycznia 2013 r. do roku 2020. Przepisy zmieniające dyrektywę w sprawie handlu uprawnieniami do emisji zostały przyjęte jako część pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r. (IP/09/628), który ustanawia zmienione przepisy ETS na okres 2012-2020 i lata późniejsze. 


Ź  ródło: Unia Europejska, ec.europa.eu, fot. sxc.hu ;

www.ekonews.com.pl # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 79
Odwiedziny ogółem: 1702691