Mapa strony
Ciekawe linki

 

„Wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego odmiany Bamar z przeznaczeniem na biomasę”

 

   W dniach 2-3 lipca 2012 r. w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja „Wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego odmiany Bamar z przeznaczeniem na biomasę”. Organizatorami konferencji byli: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Celem konferencji było przede wszystkim omówienie alternatywnej grupy biomasy nieleśnej, w tym nowości - Perzu wydłużonego odmiany Bamar.

   W grudniu 2008 r. Unia Europejska przyjmując Pakiet klimatyczno – energetyczny zobowiązała kraje członkowskie Unii, w tym także Polskę do działań proekologicznych: zmniejszenia gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz zmniejszenia zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. Obecnie produkcja energii opiera się w 90% na paliwach kopalnych (węgiel, ropa naftowa), które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Niestety przewiduje się, że po roku 2013 koszty energii w Polsce mogą wzrosnąć od 30 do 50% na skutek wprowadzenia podatku za emisję CO2. Rozwiązania problemu upatruje się w zwiększeniu udziału biomasy, jako alternatywnego źródła energii.

   Konferencja objęta była patronatem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Tadeusza Nalewajka. Wśród zaproszonych gości obecnych na konferencji byli: prof. dr hab. Ryszard Górecki, jak również przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich m.in. Krzysztof Mościcki, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej, Jolanta Marozas, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Andrzej Milkiewicz, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Ponadto w konferencji brali udział reprezentanci Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska i poszanowania energii oraz wykorzystujących w swojej działalności odnawialne źródła energii a także rolnicy z całej Polski. Konferencja była niepowtarzalną okazją spotkania i wymiany doświadczeń a także nawiązania dialogu z członkami zespołu pracującymi nad adaptacją odmiany Bamar perzu wydłużonego do polskich warunków. Część merytoryczną konferencji prowadziła dr inż. Danuta Martyniak oraz dr hab. Grzegorz Żurek.

   Po południu uczestnicy spotkania mogli skorzystać z możliwości zobaczenia plantacji nasiennej perzu wydłużonego Bamar będącej własnością Hodowli Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR.

 

 

 

                              

 „Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim regionie:

województwo warmińsko – mazurskie”.

 

Dnia 23 maja 2012 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego odbędzie się konferencja „Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim regionie: województwo warmińsko – mazurskie”.  Współorganizatorami konferencji była Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (WMAE) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

            Na konferencji nie zabraknie przedstawicieli władz Województwa Warmińsko-  Mazurskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a także przedsiębiorcy z branży OZE.

            Ideą konferencji będzie przedłożenie obiektywnych informacji o uwarunkowaniach rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz określenie potencjału i możliwości wykorzystania poszczególnych źródeł energii w regionie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Warsztaty: „Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych”

 

17 maja 2012 r. z inicjatywy Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. odbędą się warsztaty poświęcone promocji regionalnych inicjatyw bioenergetycznych. Będą to pierwsze spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu PromoBio. Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

      Projekt PromoBio realizowany jest w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa. Celem PromoBio jest promocja energetycznego wykorzystania biomasy oraz wsparcie opracowania i wdrożenia lokalnych/regionalnych programów bioenergetycznych (z uwzględnieniem biomasy z lasu) w trzech krajach europejskich: Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Koordynatorem projektu po stronie Polskiej jest właśnie KAPE, która w ramach współpracy z regionem warmińsko-mazurskim do pomocy przy projekcie zaangażowała również WMAE Sp. z o.o.

 

Konferencja: „Źródła finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii” 

                     14 marca 2012 r.

 

   Inicjatorem seminarium było Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, które wspólnie z Samorządem Województwa i Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z o.o. przygotowało to spotkanie. Konferencja, dzięki gościnności Starosty Olsztyńskiego Pana Mirosława Pampucha  odbyła się w siedzibie Starostwa. Przybyłych gości powitał Wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pan Jarosław Słoma. Moderatorem spotkania był Prezes WAME Sp. z o.o. Pan Andrzej Koniecko, który wprowadził słuchaczy w temat seminarium i przestawił kierunki rozwoju polityki energetycznej UE do 2050r.

      Projekty środowiskowe, a szczególnie te dotyczące zielonej energii cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak ze względu na skale kosztów, do ich realizacji potrzebne są dofinansowania. Zaproszeni prelegenci przedstawili możliwości, jakie w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 są jeszcze dostępne. Na konferencji zaprezentowano duże europejskie programy typu: Life+, IEE czy 7 Program Ramowy oraz środki dostępne lokalnie z RPO WiM lub WFOŚiGW w Olsztynie.

 

Konferencja pn. „Zrównoważona polityka energetyczna na szczeblu lokalnym – nowe wyzwania

22 marzec 2012 r.

Jednym z aktów prawnych regulujących kwestię polityki energetycznej Polski jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nie jest to dokument łatwy do interpretacji a jednocześnie bardzo ważny. Dlatego też, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Starostwem Powiatowym w Ostródzie zorganizowała regionalną konferencję pn. „Zrównoważona polityka energetyczna na szczeblu lokalnym – nowe wyzwania”.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zrównoważonej polityki energetycznej oraz z systemem białych certyfikatów. Na konferencji przedstawione zostały m.in. obowiązki wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej, zielone zamówienia publiczne, planowanie energetyczne oraz finansowanie działań służących poprawie efektywności energetycznej. Wszystkie wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów z KAPE. Moderatorem konferencji był Prezes WMAE Sp. z o.o. Pan Andrzej Koniecko.

 

 Debata:  „Z czego i jak produkować energię elektryczną na Warmii i Mazurach"

 

 W poniedziałek, 21 listopada, w Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się debata poświęcona przyszłości energetycznej województwa  pn.  „Z czego i jak produkować energię elektryczną na Warmii i Mazurach”. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

 WMAE podejmując kwestię bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu postanowiła zaprosić zainteresowanych do dyskusji na temat konieczności zabezpieczenia potrzeb energetycznych województwa w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia wykorzystania poszczególnych źródeł energii.

 Celem debaty było przybliżenie szans i zagrożeń wynikających z zastosowania poszczególnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Konferencja była wstępem do przygotowania nowego Programu Ekoenergetycznego dla Warmii i Mazur – dokumentu niezbędnego do uzyskania w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 środków wsparcia na nowe inwestycje w OZE. Ponadto spotkanie to miało na celu ustalenie kierunków rozwoju energetyki w tym regionie, wybór najbardziej korzystnych sposobów wytwarzania energii.

 

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Jacek Protas


O potrzebie zmian w gospodarce energetycznej słyszymy codziennie. Media straszą nas wysokimi cenami prądu, roztaczają wizję ciągłych przerw w jego dostawie z powodu przestarzałych technologii i niewydolnych sieci przesyłowych. Unia Europejska przyjmuje ograniczanie emisji CO2, eksperci poszukują rozwiązań, mówią o efektywności energetycznej i szansie jaką są odnawialne źródła energii. Jednocześnie część społeczeństwa dotyka ubóstwo energetyczne. Politycy zastanawiają się, jak kształtować politykę energetyczną, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, przechodzić do gospodarki niskoemisyjnej. Zasadnicze staje się w tym momencie pytanie jaka jest rola regionów i samorządów lokalnych? Czy ich mocne włączenie się w politykę energetyczną, jej realizację nie stanowi szansy na rozwiązanie nabrzmiałych problemów? Czy jest jakaś alternatywa energetyczna dla Polski, dla województwa warmińsko-mazurskiego?
Na to pytanie wspólnie poszukamy odpowiedzi!


Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z o.o.
mają zaszczyt zaprosić na konferencję
„Alternatywa energetyczna dla Polski - wymiar regionalny na przykładzie
województwa warmińsko-mazurskiego”.
Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2011 r. w godzinach: 9.00-15.00
w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5 w sali obrad Rady Powiatu Olsztyńskiego.


          Andrzej Kassenberg                                                 Andrzej Koniecko
Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju             Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej

                                                                               Agencji Energetycznej Sp. z o.o.


Podczas spotkania uznani eksperci zaprezentują między innymi tematy:
- miejsce sektora energetycznego w strategii rozwoju województwa,
- szanse i bariery rozwoju energetyki rozproszonej,
- lokalne systemy inteligentnego zarządzania energią,
- społeczne problemy energetyki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ubóstwa energetycznego.

Dyskusja w trakcie konferencji zostanie zorganizowana wg metody „meeting cafe” umożliwiającej aktywną partycypację każdemu z uczestników.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 czerwca 2011 pod numerem telefonu 89-521-59-70 lub faxem 89-521-59-71 lub e-mailem: sekretariat@wmae.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia zostanie przesłany szczegółowy program konferencji.
Po konferencji zapraszamy na obiad.

 

 

 Misja przejazdowa sektora OZE (energetyka wiatrowa) z Hiszpanii

     Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. planuje organizację misji przyjazdowej sektora OZE (energetyka wiatrowa) z Hiszpanii, która odbędzie się w II dekadzie czerwca 2011 r. Dotychczas chęć udziału w wydarzeniu potwierdziło Zrzeszenie Firm z regionu Walencji sektora zamówień publicznych (FECOVAL), Agencja Rynku Energii z Walencji (AVEN), jak również przedstawiciele firm reprezentujących branżę budowlaną, architektoniczną i inżynieryjną. PAIiIZ rozważa zorganizowanie we wspomnianym okresie konferencji w Warszawie połączonej z możliwością spotkań bezpośrednich z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego w konkretnym regionie. Uczestnictwo w spotkaniach będzie dedykowane dla przedstawicieli JST oraz dla przedsiębiorców.

     Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o kontakt z Warmińsko – Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z o.o., tel.: 89 521 59 70, e-mail: sekretariat@wmae.pl

 

 

 

 IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

          WMAE  jako Partner Instytucjonalny IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej zaprasza do udziału w konferencji, Forum odbędzie się w Warszawie, 31 maja 2011r, w Pałacu Kultury i Nauki.

         Zapraszamy do udziału w czwartym Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej (poprzednie edycje; 2008, 2009, 2010), tym razem Forum odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w dniu 31 maja, w Sali Warszawskiej.  Organizatorem Forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Forum, tak jak w ubiegłym roku – towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Zobacz galerię zdjęć z ubiegłorocznego Forum i wystawy.

          Specjalnymi gośćmi Forum będą m.in:
• Robin Welling - Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej  ESTIF,
• Jan Eric Nielsen – Dyrektor Departamentu Energetyki Słonecznej w PlanEnergi, Sekretarz Solar Keymark Network
• Roger Hackstock -  Dyrektor AustriaSolar - Inicjator kampanii Europejskie Słoneczne Dni (od 2002 r.)
• oraz przedstawiciele kluczowych ministerstw i instytucji finansowych.

        Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki pod hasłem „przemysł słoneczny innym przemysłom”.

        Podczas Forum przedstawiamy m.in:
• rynek kolektorów słonecznych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych corocznie przez IEO,
• trendy, kierunki rozwoju i rynek kolektorów słonecznych w UE: zbiorcze statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF,
• instrumenty wsparcie zielonego ciepła w nowej  ustawie dot. OZE
• kampanie informacyjne i marketingowe jako instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej: podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni (kampania odbędzie się w pierwszej połowie maja) oraz doświadczeń austriackich
• wnioski i podsumowanie rocznej działalności programu kredytów z dotacją na budowę instalacji kolektorów słonecznych NFOŚiGW,
• energetyka słoneczna w zastosowaniach przemysłowych: systemy magazynowania energii w instalacjach słonecznych termicznych, zarządzania energią i inteligentne sieci
Końcowym elementem Forum będzie panel dyskusyjny, którego głównymi tematami będą:
• potrzeby inwestorów i nowe możliwości wsparcia finansowego dla sektora kolektorów słonecznych,
• nowe technologie i rynki dla kolektorów słonecznych

       Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, PKPP Lewiatan,  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,  Panelu Słonecznego, Związku Banków Polskich, Związku Powiatów Polskich.

Więcej informacji nt. Forum oraz rejestracja na stronie www.ieo.pl/solarforum

Uwaga: do 22 kwietnia – niższa opłata rejestracyjna

  

 

"Innowacje Technologiczne w Bioenergetyce"

 

     Konferencja "Innowacje Technologiczne w Bioenergetyce" została objęta Patronatem Honorowym przez Warmińsko - Mazurską Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

    

     W dniu 26 maja 2011 w Hotelu Mariott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja „Innowacje Technologiczne w Bioenergetyce. Praktyczne inwestowanie w biotechnologie, w oparciu o polskie rozwiązania technologiczne i najefektywniejszą w Polsce roślinną bazę surowcową."

     W imieniu organizatora pragnę zaprosić Państwa do objęcia Patronatem Honorowym konferencji.

     Polska jest w grupie krajów Unii Europejskiej posiadających potencjał energetyczny biomasy jeden z najwyższych spośród Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Perspektywy, przed którymi stoi polska bioenergetyka, stały się punktem wyjścia dla opracowania programu konferencji.

    Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w bioenergetyce w zakresie przetwarzania biomasy roślinnej i zwierzęcej. Przedstawiciele Konsorcjum Projektowo - Wykonawczego EKOENERGIA - SANECO przedstawią zastosowanie instalacji całkowicie bezodorowej i bezodpadowej, w której kompleksowo rozwiązano m. in. problem zagospodarowania substratów wysoko zaazotowanych.

     Zaproszeni do współpracy eksperci przedstawią wachlarz surowców roślinnych (m. in. burak energetyczny, perz wyrośnięty kępkowy, topinambur i amarant) mających zastosowanie energetyczne podczas spalania w biogazowni.

     Konferencja pozwoli także na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy bioelektrowni przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej dla końcowego odbiorcy z pominięciem przesyłu sieciami Zakładu Energetycznego, a także możliwości jej sfinansowania.

     Organizatorem konferencji jest agencja onPRomotion, doświadczony partner w organizacji wyspecjalizowanych warsztatów, konferencji i kongresów tematycznych dla branży OZE w Polsce.

 

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdziecie Państwo na www.onpromotion.pl
Kontakt z onPRomotion Public Relations:
Dział Projektów dla OZE
tel. kom. 509 914 848
e-mail: oze@onpromotion.pl

 


 

 

Seminarium: "SMART CITIES - INTELIGENTNE MIASTA"

Szanowni Paostwo,

        Ambasada Królestwa Danii, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmiosko-Mazurskiego i Warmiosko - Mazurską Agencją Energetyczną, serdecznie zapraszają Paostwa na seminarium poświęcone koncepcji ‘SMART CITIES – INTELIGENTNE MIASTA’, które organizowane jest w ramach Kampanii informacyjnej prowadzonej przez Ambasadę Danii pod hasłem ‘DANISH SUSTAINABLE LIVING’. Seminarium będzie miało miejsce w Olsztynie 28 kwietnia 2011, w siedzibie Kampusu Kortowo – Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Oczapowskiego 12 B.

 

  

 

 

Ogólnopolska konferencja
 „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Praktyczne metody przygotowania i realizacji inwestycji”

    W dniu 20 października w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja  „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Praktyczne metody przygotowania i realizacji inwestycji”.  Organizatorem wydarzenia jest onPRomotion, doświadczony partner w organizacji wyspecjalizowanych warsztatów, konferencji i kongresów tematycznych (www.onpromotion.pl). Natomiast WMAE Sp. z o.o. objęła patronat medialny konferencji.

     Tematyka konferencji dotyczyć będzie planowania, przygotowania oraz realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy procesu inwestycyjnego będą mogli znaleźć tu ciekawe informacje o charakterze prawnym, administracyjnym oraz ekonomicznym, a także odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, jakie pojawiają się przy realizacji inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii.

     Pan Andrzej Koniecko, Prezes Zarządu WMAE Sp. z o.o. wygłosi prelekcję „Opłacalność inwestycji – określenie wielkości biogazowi”, podczas której wskaże praktyczne aspekty dotyczące kosztów surowcowych, uwarunkowań zbytu energii cieplnej oraz zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych i ich kosztu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

20.10.2010 Warszawa
Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

 

XI SAMORZĄDOWE FORUM EKOLOGICZNE
RYN 13-14 maj 2010 r.

W dniach 13-14 maja w Rynie odbyło się XI Samorządowe Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo energetyczne Warmii i Mazur oraz  związane z tym zagadnieniem odnawialne źródła energii. Gospodarzem i inicjatorem spotkania był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Przedstawiciele lokalnych samorządów oraz branży energetycznej swoim licznym przybyciem potwierdzili ogromne zainteresowanie problem przyszłości energetycznej województwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Jacek Protas. Wśród znakomitych gości znalazła się i wystąpiła Pani Vassilia Argyraki, pracownik Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji Brukseli. Pani Argyraki gościła na Forum przy okazji swojej wizyty na oficjalnym otwarciu biura Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej
Sp. z o.o., które odbyło się 12 maja w siedzibie Agencji. Na konferencji przedstawiła możliwości realizacji projektów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, oszczędzania energii oraz OZE.  W swojej prezentacji przedstawicielka Komisji Europejskiej omówiła również  program „Inteligentna Energia – Program dla Europy”, z którego w przeważającej części finansowana jest WMAE Sp. z o.o.

Forum Ekologiczne stało się doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności jednego z głównych, regionalnych podmiotów działających w sferze OZE -  Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., która na konferencji wystąpiła w roli współorganizatora.

Wystąpienia zaprezentowane podczas uroczystości dotyczyły m.in.:
- kierunków rozwoju sieci gazowej w regionie Warmii i Mazur prezentowanych przez przedstawicieli Mazowieckiej i Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
- planów modernizacji infrastruktury energetycznej Grupy ENERGA na terenie Warmii i Mazur, 
- możliwości finansowania projektów realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, które przedstawił Pan Adam Krzyśków – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska.

Na szczególną uwagę zasłużył wykład Pana prof. Jana Popczyka na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. W wystąpieniu tym Pan Profesor podjął temat konieczności wyboru między OZE w gminach i województwie a energetyką jądrową z pełnymi gwarancjami rządowymi w PGE. Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, który mówił na temat wykorzystania odnawialnych zasobów energii w celu pokrycia długookresowych potrzeb energetycznych Warmii i Mazur oraz przemówienie Pani dr Magdaleny Rogulskiej, z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, dotyczące perspektyw rozwoju OZE w świetle polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Podczas Forum zaprezentowano również tzw. dobre praktyki. O inwestycjach i działaniach na terenie swoich gmin i powiatów opowiadali Starosta Bartoszycki, Burmistrz Kisielic oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Gołdap.
Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały nagrody „Anioła Ekologii” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.

 

 

 

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 22345
Odwiedziny ogółem: 1749882